Temel İlkyardım Eğitimleri

Standart ilk yardım eğitimi; 5 gün/40 saattir ve Temel ilk yardım eğitiminden daha ayrıntılı teorik ve uygulamalı eğitim almak isteyen, tüm katılımcılara yönelik hazırlanmış bir eğitim programıdır.
Kurs günleri ve saatleri kursu talep eden kişi ya da kurumun talebine göre esnek olarak düzenlenebilir.
Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı, eğitimci sertifikasına sahip, deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir.
Eğitimin içeriği uluslararası standartlarda ve kriterlere göre belirlenmiş olup, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış, İlk yardım yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur.


Temel Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi

Temel ilk yardım eğitimi; 2 gün/16 saattir.

Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı, eğitimci sertifikasına sahip, deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir.

Eğitim sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan teorik ve pratik sınavı geçen katılımcılara, Sağlık Bakanlığı Onaylı ve üç yıl geçerli olmak üzere “İlk Yardımcı Sertifikası” ve “İlk Yardımcı Kimlik Kartı” verilmektedir.

İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitim programlarımız;

Temel Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi

1-Genel İlk Yardım Bilgileri
2-Hasta,Yaralı Ve Olay Yeri Değerlendirmesi
3-Temel Yaşam Desteği
4-Kanamalarda İlk Yardım
5-Yaralanmalarda İlk Yardım
6-Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım
7-Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım
8-Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
9-Zehirlenmelerde İlk Yardım
10-Hayvan Isırıklarında İlk Yardım
11-Göz, Kulak Ve Burun’a Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım
12-Boğulmalarda İlk Yardım
13-Hasta Ve Yaralı Taşıma Teknikleri

Program Süresi

Temel İlk Yardım Eğitiminin toplam süresi 16 saattir.

Sertifika

-Program sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapacağı sınava girecekleridir.
-Sınav sırasında eğitmenlerimiz katılımcıların yanında olacaktır.
-Sınavdan 85 ve üzerinde puan alan katılımcılar aynı gün içerisinde uygulamalı sınava alınacaktır.
-İl Sağlık Müdürlüğü ile ve gerekli diğer tüm yazışmalar kurumumuz tarafından yapılacaktır.
-Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır.

İlk Yardım Güncelleme Eğitimi

Geçerlilik süresi 3 yıl olan ilkyardımcı sertifika ve kimliği, bu sürenin bitiminden sonra en geç bir ay içinde yenilenmelidir. Bakanlığın zorunlu kıldığı uygulamaya göre bu süreler içinde güncelleme eğitimi alınmadığı durumlarda ilkyardımcı sertifikası ve kimlikleri iptal edilecek ve ilkyardım güncelleme eğitimine alınamayacaktır.

Continue Reading

Mobil Sağlık Hizmetleri

Akciğer Grafisi,Tam Kan Sayımı,Tam İdrar Tahlili, Karaciğer Fonksiyon Testleri, Böbrek Fonksiyon Testleri, Odyometri, Portör Muayenesi, Solunum Fonksiyon Testi,Toksikolojik Analizler, Check-Up Hizmetleri… Yenilenen ceza yasası ve iş kanunu çerçevesinde işvereni yeni ve ciddi yükümlülükler altına sokmuştur. Amacımız; işvereni ciddi bir mali külfet altına sokmadan iş gücü kaybını minimuma indirgeyerek; ekonomik, kaliteli ve doğruluğu tartışılmaz tetkik sonuçlarını teknolojik donanımla birlikte sizlere sunmaktır.

Akciğer Grafisi

Akciğer grafisi, göğüs hastalıkların teşhis edilebilmesi için kullanılan bir araçtır. Standart bir akciğer grafisi iki yönlü olarak çekilmektedir. Hastalara öncelikle ilk basamak grafisi çektirilir. Bu sayede doktor diğer bulguları da değerlendirerek, teşhise ulaşır. Akciğerler önden ve yandan grafisi çekilerek, kalp ve diyaframın arkasında yer alan lezyonlarda belirlenir. Bu grafiler akciğer kanserinin, bronşektazi, kalp, yumuşak doku ve kemik rahatsızları hakkında bilgi vermektedir. Ancak akciğer grafilerinde her zaman net bir bilgi alınmayabilir. Bu yüzden hilus denilen pulmoner damarların bulunduğu yerlerde dolgunluk olması durumunda ileri tetkik olan akciğer tomografisi yaptırılmalıdır. Sanayinin gelişmesiyle mesleki açıdan akciğer hastalıkları değerlendirildiğinde, tüm meslek gruplarında akciğer hastalıkları ilk sırada yer almaktadır. Fabrikada çalışan işçilerin yılda bir kez olsun akciğer grafisi çektirmelidir. Bunlar radyoloji uzmanı tarafından  değerlendirilmeli ve on yıl saklanmalıdır. 

Akciğer hastalıkları dört grupta incelenmektedir.

  1. Mesleki havayolu hastalıkları
  2. Hipersensitive pnömonisi
  3. Pnömokonyozlar
  4. Akut toksik inhalasyon sendromları

Odiometri (İşitme Testi)

Fabrikada çalışanlar koşullar gereği orta ve yüksek şiddetteki bir sese uzun süre maruz kalabilir. Buna bağlı işitme kaybının , uzun sürede ve konuşmayı kapsayan frekanslardan başlamayıp , tiz frekanslardan başlaması işitme kaybının farkına varılmasını engellemektedir.

İnsan kulağı 16-20000 Hz arasındaki seslere karşı duyarlı olmasına rağmen her frekansı aynı şiddette algılayamamaktadır. Saf ses Odyometrisi yapılırken insan kulağının duyarlı olduğu, 250-500-1000-2000 – 4000-8OOOHz’lerdeki işitme esiklerine bakılır.

Gürültüye bağlı işitme kaybının oluşması dikkate alındığında, iki şekilde oluştuğu görülmektedir. Birincisi çok yüksek bir sese bir anlık maruz kalmak (herhangi bir patlama olabilir), ikincisi de orta ve yüksek şiddetteki bir sese uzun sure maruz kalmaktır. Fabrika ortamında çalışma, ikinci tür işitme kayıplarına girmektedir. Bu tür kayıpların uzun sürede ve yavaş yavaş oluşması, konuşmayı kapsayan frekanslardan başlamayıp, tiz frekanslardan (4000 ve 8000 Hz’lerde) başlaması kişinin işitme kaybının farkına varmasını engellemektedir. Bu tür kayıpların tespit edilmesi için odyometrik test sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Test sonuçları Odyometristimiz tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.
Tarama testi sonucunda problem tespit edilen kişilerin KBB muayenesinden geçmeleri önerilecektir.

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

HANGİ DURUMLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ YAPILIR?

Bu testler genel anlamda, solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek iş yerindeki gaz, toz, duman, kimyasal mad. gibi çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski taşıyan durumların tespiti için kullanılır.

Ayrıca sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin ve akciğer grafisinin klinik açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. Bu testler spirometre denilen cihazlarla yapılır. Solunum fonksiyon testleri, günümüzde elektronik ve bilgisayar teknolojisinin bu alanda kullanılması ile artık cepte dahi taşınılıp hastanın bulunduğu yerde uygulanabilen pratik aletlere dönüşmüştür. Solunum fonksiyon testleri çok genel bir yaklaşımla akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarar.

Solunum Fonksiyon Testi ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu havanın akciğere alınması ve verilmesi esnasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülebilir. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında son derecede önemli ipuçları vermektedir. Örneğin; Astım ya da KOAH (Kronik bronşit, amfizem) hastalarında akciğerleri tamamen hava ile doldurduktan sonra yapılan çok güçlü ve hızlı bir nefes verme sırasında ölçülen akım hızlarında normal sağlıklı bireylere göre azalma olduğu saptanır ve bu azalma oranına göre hastalık tanısı konulabildiği gibi hastalığın ağırlık derecesi de belirlenir. Ayrıca bu hastaların tedavisinin takibinde yapılan solunum fonksiyon testleri ile tedavinin başarısı ve yıllar içerisinde hastalığın seyri somut olarak izlenebilir.

“SOLUNUM FONKSİYON TESTİ, ARACIMIZDA SAĞLIK TEKNİSYENİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTA VE TEKNOLOJİK CİHAZ SONUCU KENDİ YORUMLAMAKTADIR”

Portör Taraması

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Konu: Portör Muayenelerine Esas Laboratuar Tetkikleri Tarihi:27.01.2005 Sayısı:1059
Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır;

1. Dışkı kültürü, (Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir)

2. Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir)

3. Boğaz kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)

4. Burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)

5. Akciğer grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)

Klinik muayeneden oluşan bir grup değerlendirmenin toplamıdır. Bütün bu işlemlerin hepsi işletmenizde mobil araçlarımız ve sağlık personelimiz tarafından yapılmaktadır. Daha sonra numuneler usulüne uygun muhafaza edilerek laboratuarlarımızda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır.

Bütün sonuçlar klinik muayene ile birlikte tekrar değerlendirilerek portör raporu oluşturulmaktadır.

İş yerinin talebi doğrultusunda periyodik olarak süreleri tarafımızdan takip edilerek tekrarlanması sağlanmakta ve bu konuda iş yeri bilgilendirilmektedir.

Görme Bozuklukları ve Renk Körlüğü Taramaları

Çalışanlarınızın yaptıkları iş dolayısıyla görme problemi yaşayıp yaşamadıklarını anlamak açısından, göz kırılma kusuru taramaları önemli bir farkındalık yaratmaktadır.

Detaylı bir göz muayenesinin uygun ortam ve hijyen şartlarında ciddi ekipmanlarla yapılması gerektiği göz önünde bulundurulursa, bu da çok pratik bir uygulama olamamaktadır.

Tarama esnasında renk körlüğü, göz tansiyonu ya da kırılma kusuru tesbit edilen kişileri, klinik şartlarda muayene olabilmeleri için anlaşmalı göz hastanemiz olan Beylikdüzü Özel Birinci Göz Hastanesine davet ederek, kendilerine muayenelerine yardımcı olmaktayız.

EKG (Elektrokardiografi)

Kalbin elektriksel aktivitesinin kaydıdır. Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kaydedilen dalga formudur. EKG kalp hızı, ritmi ve fonksiyonu, kalp kasına yetersiz kan ve oksijen gidişini gösteren iskemi olarak adlandırılan hasar ve kalp yapısındaki anormallikler hakkında bilgi verir.

EKG ne için kullanılır?

Elektrokardiyografi kalbin işlevinin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Doğrudan doğruya kalp kasının kasılma şeklini gösterir.
EKG ile kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir. Kroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konulabilir.
Kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir.
Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir.
Bazı kalp ilaçlarının etkileri, elektrolit dengesizliği ( özellikle serum potasyum eksikliği veya fazlalığı )
Kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri araştırılabilir.

Laboratuvar Hizmetleri

Portör Taraması tahlillerinin yanı sıra çalışanlarınızın kan gruplarını öğrenmek isteyebilirsiniz.

Sarılık tahlilini (HbsAg) yaptırıp, tüm çalışanlarınızı bulaşıcı sarılık mikrobuna karşı aşılatabilirsiniz.

Tüm çalışanlarınızın Tam Kan Tahlilini yaptırıp (Htc, Hb (Kansızlık Markerleri), Lökosit (Beyaz Küre), Trambosit (Pıhtılaşma Faktörü), Eritrosit (Kırmızı Küre), MCV, MCH (Eritrosit Hacimleri) gibi…) 18 parametresini değerlendirip, ekonomik bir fiyatla çalışanlarınıza ekstra motivasyon sağlayabilirsiniz.

Bunun dışında iş koluna göre gerekli tüm tahlilleri yaptırabileceğiniz gibi, Check-Up Hizmeti de verebiliriz.
Bu hizmetlerimizden faydalanmak için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Aşı Uygulamarı

Mobil sağlık tarama aracımızda aşı uygulamaları uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır.

-Tetenoz aşısı
-Hepatit aşıları (Hepatiti testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.)
-Grip aşıları (Mevsimsel salgın nede ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

Continue Reading

Enerji Danışmanlık Hizmetleri

• Enerji Yönetimi
• Enerji Etüdü
• Enerji Kimlik Belgesi Çıkarılması Hizmetleri
• Enerji ve Mekanik Tesisatların Projelendirilmesi
• ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı
• Enerji Verimliliği Ölçümleri
• LEED(YeĢil Bina) Danışmanlığı
• TS 825 Isı Kaybı Hesaplamaları
• TS EN ISO 10211 Isı Geçişi Hesapları
• Yeşil Yıldız Belgesi
İşletmenin her yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri
Etüd İdaresi Genel Müdürlüğüne verilmesi gerekli bilgilerini
hazırlamak

Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve ısrafın önlenmesine
yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve
gerektiğinde eğitim programları düzenlemek

Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde varsa
yapılabilecek tadilâtları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek

Enerji etüdlerinin ve verim arttırıcı projelerin (VAP) hazırlanması ve
uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak, anlaşmaları
hazırlamak ve uygulamayı kontrol etmek

Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlarını,
bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet analizlerini fikir taslağı olarak
hazırlamak ve üst yönetime sunmak

Enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve
gerektiğinde periyodik raporlar üretmek

Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan gerekli cihazlarının
temin edilmesini ve montajını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak

Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı
ile ilgili imkânları araştırmak, çevrenin korunmasına, emisyonların
azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri
hazırlayarak bunların uygulamasını koordine etmek

Continue Reading

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

•Geçici Faaliyet Belgesi Alma
•Çevre İzin/Lisansı Belgesi Alma
•Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED)
•Proje Tanıtım Dosyası(PTD) Hazırlama,
•Atık Yönetim Planı/Entegre Atık Yönetim Planı Danışmanlığı
•SEVESO Büyük Kaza Önleme Politikası
•MSDS Güvenlik Bilgi Formu
•Yeşil Havaalanı ve Yeşil Yıldız Otel DanıĢmanlığı
•Karbon Ayak Ġzi Hesaplanması
•Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı
•Temiz Üretim Planları Hazırlama
•Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
•Gayrısıhhi Müessese Ruhsatı Belgeleri Alma
•Çevre Eğitimi
Belediyelerde ve sanayi kuruluşlarında içme, kullanma ve proses suyu temini konusunda mevcut kaynakların kalitesi ve sürdürülebilirliğini incelemek, ihtiyaç olduğu takdirde su kaynakları konusunda önerilerde bulunmak ve yatırım ve işletilmeleri hususunda fizibilite raporları oluşturmak

Belediyelerde ve sanayi kuruluşlarında evsel ve sanayi bölgelerinden gelen atık sularının arıtılması konusunda öneri raporları oluşturmak, AB deşarj standartlarına uygun olarak atık suların arıtılması hususunda projeler üretmek

Fabrikalarda, çeşitli sanayi tesislerinde, organize sanayi bölgelerinde, enerji santrallerinde atık suların kontrolü ve yönetimi konusunda uygulama projeleri geliştirmek

Fabrikalarda, çeşitli sanayi tesislerinde, organize sanayi bölgelerinde, enerji santrallerinde atık suların geri kazanılması konusunda AR-GE çalışmalarını yürütmek, tesis yatırımlarını yönlendirmek ve uygulamaya sokmak

Belediyelerde, sanayi tesislerinde, organize sanayi bölgelerinde, enerji santrallerinde mevcut ve kullanılır durumda olan su ve atık su arıtma tesislerinin revizyon çalışmalarını yürütmek, verimliliği arttırıcı son dönem teknolojiye sahip sistemlerin uygulanmasını sağlamak

Tesis veya faaliyetlerde idarelerin ihtiyaç duyduğu Çevre Görevlisi Hizmetini dışarıdan danışmanlık olarak vermek

Continue Reading