Temel İlkyardım Eğitimleri

Standart ilk yardım eğitimi; 5 gün/40 saattir ve Temel ilk yardım eğitiminden daha ayrıntılı teorik ve uygulamalı eğitim almak isteyen, tüm katılımcılara yönelik hazırlanmış bir eğitim programıdır.
Kurs günleri ve saatleri kursu talep eden kişi ya da kurumun talebine göre esnek olarak düzenlenebilir.
Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı, eğitimci sertifikasına sahip, deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir.
Eğitimin içeriği uluslararası standartlarda ve kriterlere göre belirlenmiş olup, Sağlık Bakanlığınca onaylanmış, İlk yardım yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur.


Temel Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi

Temel ilk yardım eğitimi; 2 gün/16 saattir.

Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı, eğitimci sertifikasına sahip, deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir.

Eğitim sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü’nce yapılan teorik ve pratik sınavı geçen katılımcılara, Sağlık Bakanlığı Onaylı ve üç yıl geçerli olmak üzere “İlk Yardımcı Sertifikası” ve “İlk Yardımcı Kimlik Kartı” verilmektedir.

İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitim programlarımız;

Temel Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi

1-Genel İlk Yardım Bilgileri
2-Hasta,Yaralı Ve Olay Yeri Değerlendirmesi
3-Temel Yaşam Desteği
4-Kanamalarda İlk Yardım
5-Yaralanmalarda İlk Yardım
6-Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım
7-Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlk Yardım
8-Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
9-Zehirlenmelerde İlk Yardım
10-Hayvan Isırıklarında İlk Yardım
11-Göz, Kulak Ve Burun’a Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım
12-Boğulmalarda İlk Yardım
13-Hasta Ve Yaralı Taşıma Teknikleri

Program Süresi

Temel İlk Yardım Eğitiminin toplam süresi 16 saattir.

Sertifika

-Program sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapacağı sınava girecekleridir.
-Sınav sırasında eğitmenlerimiz katılımcıların yanında olacaktır.
-Sınavdan 85 ve üzerinde puan alan katılımcılar aynı gün içerisinde uygulamalı sınava alınacaktır.
-İl Sağlık Müdürlüğü ile ve gerekli diğer tüm yazışmalar kurumumuz tarafından yapılacaktır.
-Sertifika geçerlilik süresi 3 yıldır.

İlk Yardım Güncelleme Eğitimi

Geçerlilik süresi 3 yıl olan ilkyardımcı sertifika ve kimliği, bu sürenin bitiminden sonra en geç bir ay içinde yenilenmelidir. Bakanlığın zorunlu kıldığı uygulamaya göre bu süreler içinde güncelleme eğitimi alınmadığı durumlarda ilkyardımcı sertifikası ve kimlikleri iptal edilecek ve ilkyardım güncelleme eğitimine alınamayacaktır.

Continue Reading

Mobil Sağlık Hizmetleri

Akciğer Grafisi,Tam Kan Sayımı,Tam İdrar Tahlili, Karaciğer Fonksiyon Testleri, Böbrek Fonksiyon Testleri, Odyometri, Portör Muayenesi, Solunum Fonksiyon Testi,Toksikolojik Analizler, Check-Up Hizmetleri… Yenilenen ceza yasası ve iş kanunu çerçevesinde işvereni yeni ve ciddi yükümlülükler altına sokmuştur. Amacımız; işvereni ciddi bir mali külfet altına sokmadan iş gücü kaybını minimuma indirgeyerek; ekonomik, kaliteli ve doğruluğu tartışılmaz tetkik sonuçlarını teknolojik donanımla birlikte sizlere sunmaktır.

Akciğer Grafisi

Akciğer grafisi, göğüs hastalıkların teşhis edilebilmesi için kullanılan bir araçtır. Standart bir akciğer grafisi iki yönlü olarak çekilmektedir. Hastalara öncelikle ilk basamak grafisi çektirilir. Bu sayede doktor diğer bulguları da değerlendirerek, teşhise ulaşır. Akciğerler önden ve yandan grafisi çekilerek, kalp ve diyaframın arkasında yer alan lezyonlarda belirlenir. Bu grafiler akciğer kanserinin, bronşektazi, kalp, yumuşak doku ve kemik rahatsızları hakkında bilgi vermektedir. Ancak akciğer grafilerinde her zaman net bir bilgi alınmayabilir. Bu yüzden hilus denilen pulmoner damarların bulunduğu yerlerde dolgunluk olması durumunda ileri tetkik olan akciğer tomografisi yaptırılmalıdır. Sanayinin gelişmesiyle mesleki açıdan akciğer hastalıkları değerlendirildiğinde, tüm meslek gruplarında akciğer hastalıkları ilk sırada yer almaktadır. Fabrikada çalışan işçilerin yılda bir kez olsun akciğer grafisi çektirmelidir. Bunlar radyoloji uzmanı tarafından  değerlendirilmeli ve on yıl saklanmalıdır. 

Akciğer hastalıkları dört grupta incelenmektedir.

  1. Mesleki havayolu hastalıkları
  2. Hipersensitive pnömonisi
  3. Pnömokonyozlar
  4. Akut toksik inhalasyon sendromları

Odiometri (İşitme Testi)

Fabrikada çalışanlar koşullar gereği orta ve yüksek şiddetteki bir sese uzun süre maruz kalabilir. Buna bağlı işitme kaybının , uzun sürede ve konuşmayı kapsayan frekanslardan başlamayıp , tiz frekanslardan başlaması işitme kaybının farkına varılmasını engellemektedir.

İnsan kulağı 16-20000 Hz arasındaki seslere karşı duyarlı olmasına rağmen her frekansı aynı şiddette algılayamamaktadır. Saf ses Odyometrisi yapılırken insan kulağının duyarlı olduğu, 250-500-1000-2000 – 4000-8OOOHz’lerdeki işitme esiklerine bakılır.

Gürültüye bağlı işitme kaybının oluşması dikkate alındığında, iki şekilde oluştuğu görülmektedir. Birincisi çok yüksek bir sese bir anlık maruz kalmak (herhangi bir patlama olabilir), ikincisi de orta ve yüksek şiddetteki bir sese uzun sure maruz kalmaktır. Fabrika ortamında çalışma, ikinci tür işitme kayıplarına girmektedir. Bu tür kayıpların uzun sürede ve yavaş yavaş oluşması, konuşmayı kapsayan frekanslardan başlamayıp, tiz frekanslardan (4000 ve 8000 Hz’lerde) başlaması kişinin işitme kaybının farkına varmasını engellemektedir. Bu tür kayıpların tespit edilmesi için odyometrik test sonuçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Test sonuçları Odyometristimiz tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.
Tarama testi sonucunda problem tespit edilen kişilerin KBB muayenesinden geçmeleri önerilecektir.

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

HANGİ DURUMLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ YAPILIR?

Bu testler genel anlamda, solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek iş yerindeki gaz, toz, duman, kimyasal mad. gibi çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski taşıyan durumların tespiti için kullanılır.

Ayrıca sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin ve akciğer grafisinin klinik açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. Bu testler spirometre denilen cihazlarla yapılır. Solunum fonksiyon testleri, günümüzde elektronik ve bilgisayar teknolojisinin bu alanda kullanılması ile artık cepte dahi taşınılıp hastanın bulunduğu yerde uygulanabilen pratik aletlere dönüşmüştür. Solunum fonksiyon testleri çok genel bir yaklaşımla akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarar.

Solunum Fonksiyon Testi ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu havanın akciğere alınması ve verilmesi esnasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülebilir. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında son derecede önemli ipuçları vermektedir. Örneğin; Astım ya da KOAH (Kronik bronşit, amfizem) hastalarında akciğerleri tamamen hava ile doldurduktan sonra yapılan çok güçlü ve hızlı bir nefes verme sırasında ölçülen akım hızlarında normal sağlıklı bireylere göre azalma olduğu saptanır ve bu azalma oranına göre hastalık tanısı konulabildiği gibi hastalığın ağırlık derecesi de belirlenir. Ayrıca bu hastaların tedavisinin takibinde yapılan solunum fonksiyon testleri ile tedavinin başarısı ve yıllar içerisinde hastalığın seyri somut olarak izlenebilir.

“SOLUNUM FONKSİYON TESTİ, ARACIMIZDA SAĞLIK TEKNİSYENİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTA VE TEKNOLOJİK CİHAZ SONUCU KENDİ YORUMLAMAKTADIR”

Portör Taraması

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Konu: Portör Muayenelerine Esas Laboratuar Tetkikleri Tarihi:27.01.2005 Sayısı:1059
Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır;

1. Dışkı kültürü, (Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir)

2. Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir)

3. Boğaz kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)

4. Burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)

5. Akciğer grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)

Klinik muayeneden oluşan bir grup değerlendirmenin toplamıdır. Bütün bu işlemlerin hepsi işletmenizde mobil araçlarımız ve sağlık personelimiz tarafından yapılmaktadır. Daha sonra numuneler usulüne uygun muhafaza edilerek laboratuarlarımızda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır.

Bütün sonuçlar klinik muayene ile birlikte tekrar değerlendirilerek portör raporu oluşturulmaktadır.

İş yerinin talebi doğrultusunda periyodik olarak süreleri tarafımızdan takip edilerek tekrarlanması sağlanmakta ve bu konuda iş yeri bilgilendirilmektedir.

Görme Bozuklukları ve Renk Körlüğü Taramaları

Çalışanlarınızın yaptıkları iş dolayısıyla görme problemi yaşayıp yaşamadıklarını anlamak açısından, göz kırılma kusuru taramaları önemli bir farkındalık yaratmaktadır.

Detaylı bir göz muayenesinin uygun ortam ve hijyen şartlarında ciddi ekipmanlarla yapılması gerektiği göz önünde bulundurulursa, bu da çok pratik bir uygulama olamamaktadır.

Tarama esnasında renk körlüğü, göz tansiyonu ya da kırılma kusuru tesbit edilen kişileri, klinik şartlarda muayene olabilmeleri için anlaşmalı göz hastanemiz olan Beylikdüzü Özel Birinci Göz Hastanesine davet ederek, kendilerine muayenelerine yardımcı olmaktayız.

EKG (Elektrokardiografi)

Kalbin elektriksel aktivitesinin kaydıdır. Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafik olarak kaydedilen dalga formudur. EKG kalp hızı, ritmi ve fonksiyonu, kalp kasına yetersiz kan ve oksijen gidişini gösteren iskemi olarak adlandırılan hasar ve kalp yapısındaki anormallikler hakkında bilgi verir.

EKG ne için kullanılır?

Elektrokardiyografi kalbin işlevinin değerlendirilmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. Doğrudan doğruya kalp kasının kasılma şeklini gösterir.
EKG ile kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir. Kroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konulabilir.
Kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir.
Elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir.
Bazı kalp ilaçlarının etkileri, elektrolit dengesizliği ( özellikle serum potasyum eksikliği veya fazlalığı )
Kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri araştırılabilir.

Laboratuvar Hizmetleri

Portör Taraması tahlillerinin yanı sıra çalışanlarınızın kan gruplarını öğrenmek isteyebilirsiniz.

Sarılık tahlilini (HbsAg) yaptırıp, tüm çalışanlarınızı bulaşıcı sarılık mikrobuna karşı aşılatabilirsiniz.

Tüm çalışanlarınızın Tam Kan Tahlilini yaptırıp (Htc, Hb (Kansızlık Markerleri), Lökosit (Beyaz Küre), Trambosit (Pıhtılaşma Faktörü), Eritrosit (Kırmızı Küre), MCV, MCH (Eritrosit Hacimleri) gibi…) 18 parametresini değerlendirip, ekonomik bir fiyatla çalışanlarınıza ekstra motivasyon sağlayabilirsiniz.

Bunun dışında iş koluna göre gerekli tüm tahlilleri yaptırabileceğiniz gibi, Check-Up Hizmeti de verebiliriz.
Bu hizmetlerimizden faydalanmak için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

Aşı Uygulamarı

Mobil sağlık tarama aracımızda aşı uygulamaları uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır.

-Tetenoz aşısı
-Hepatit aşıları (Hepatiti testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.)
-Grip aşıları (Mevsimsel salgın nede ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

Continue Reading

Enerji Danışmanlık Hizmetleri

• Enerji Yönetimi
• Enerji Etüdü
• Enerji Kimlik Belgesi Çıkarılması Hizmetleri
• Enerji ve Mekanik Tesisatların Projelendirilmesi
• ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı
• Enerji Verimliliği Ölçümleri
• LEED(YeĢil Bina) Danışmanlığı
• TS 825 Isı Kaybı Hesaplamaları
• TS EN ISO 10211 Isı Geçişi Hesapları
• Yeşil Yıldız Belgesi
İşletmenin her yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri
Etüd İdaresi Genel Müdürlüğüne verilmesi gerekli bilgilerini
hazırlamak

Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve ısrafın önlenmesine
yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve
gerektiğinde eğitim programları düzenlemek

Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde varsa
yapılabilecek tadilâtları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek

Enerji etüdlerinin ve verim arttırıcı projelerin (VAP) hazırlanması ve
uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak, anlaşmaları
hazırlamak ve uygulamayı kontrol etmek

Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlarını,
bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet analizlerini fikir taslağı olarak
hazırlamak ve üst yönetime sunmak

Enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve
gerektiğinde periyodik raporlar üretmek

Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan gerekli cihazlarının
temin edilmesini ve montajını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak

Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı
ile ilgili imkânları araştırmak, çevrenin korunmasına, emisyonların
azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri
hazırlayarak bunların uygulamasını koordine etmek

Continue Reading

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

•Geçici Faaliyet Belgesi Alma
•Çevre İzin/Lisansı Belgesi Alma
•Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED)
•Proje Tanıtım Dosyası(PTD) Hazırlama,
•Atık Yönetim Planı/Entegre Atık Yönetim Planı Danışmanlığı
•SEVESO Büyük Kaza Önleme Politikası
•MSDS Güvenlik Bilgi Formu
•Yeşil Havaalanı ve Yeşil Yıldız Otel DanıĢmanlığı
•Karbon Ayak Ġzi Hesaplanması
•Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı
•Temiz Üretim Planları Hazırlama
•Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
•Gayrısıhhi Müessese Ruhsatı Belgeleri Alma
•Çevre Eğitimi
Belediyelerde ve sanayi kuruluşlarında içme, kullanma ve proses suyu temini konusunda mevcut kaynakların kalitesi ve sürdürülebilirliğini incelemek, ihtiyaç olduğu takdirde su kaynakları konusunda önerilerde bulunmak ve yatırım ve işletilmeleri hususunda fizibilite raporları oluşturmak

Belediyelerde ve sanayi kuruluşlarında evsel ve sanayi bölgelerinden gelen atık sularının arıtılması konusunda öneri raporları oluşturmak, AB deşarj standartlarına uygun olarak atık suların arıtılması hususunda projeler üretmek

Fabrikalarda, çeşitli sanayi tesislerinde, organize sanayi bölgelerinde, enerji santrallerinde atık suların kontrolü ve yönetimi konusunda uygulama projeleri geliştirmek

Fabrikalarda, çeşitli sanayi tesislerinde, organize sanayi bölgelerinde, enerji santrallerinde atık suların geri kazanılması konusunda AR-GE çalışmalarını yürütmek, tesis yatırımlarını yönlendirmek ve uygulamaya sokmak

Belediyelerde, sanayi tesislerinde, organize sanayi bölgelerinde, enerji santrallerinde mevcut ve kullanılır durumda olan su ve atık su arıtma tesislerinin revizyon çalışmalarını yürütmek, verimliliği arttırıcı son dönem teknolojiye sahip sistemlerin uygulanmasını sağlamak

Tesis veya faaliyetlerde idarelerin ihtiyaç duyduğu Çevre Görevlisi Hizmetini dışarıdan danışmanlık olarak vermek

Continue Reading

Patlamadan Korunma Dokümanı

Patlamadan korunma dokumanı, 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır.
“MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” kapsamında hazırlanması gereklidir.
Tehlikeli bölge sınıflandırılması çalışmaları aşağıda belirtilen standardlar içerisinde belirtilen hesap yöntemleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

TS EN 60079-10-1:2009 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-1: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Patlayıcı gaz atmosferler

TS EN 60079-10-2 Patlayıcı ortamlar- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması-Yanıcı toz atmosferler

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANINDA;

Proses şartları

Kimyasal Maddelerin Özellikleri

Patlama Riskinin Değerlendirilmesi

Tutuşturucu Kaynaklar

Havalandırma Özellikleri

Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması

Elektriksel Teçhizatın Önerilmesi

Patlayıcı ortam Oluşmasını Önleme

Patlamanın Etkisinin Azaltılması

Konu başlıklarını içeren “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanmaktadır.

Örnek Doküman İçeriği

Amaç

Tanımlar

Kapsam Dışı Faaliyetler

Sorumluluklar

İlgili Mevzuat ve Standartlar

1. Patlama Riskinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
2. Patlamanın Kimyası ve Oluşumu
3. Patlayıcı, Parlayıcı ve Yanıcı Gaz, Toz ve Buharlar
4. Ateşleme Kaynakları
5. Patlamaya Karşı Alınan Önlemler
6. Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması
7. ATEX 100a Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizatlar
8. ATEX 100a Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektriksel Teçhizat Kategorileri
9. Patlama Riski olan Bölge için Risk Değerlendirmesi
10. Patlayıcı Gazların Sınıflandırılmasında EN 60079-10-1 Metodolojisi
11. Patlayıcı Toz Ortamları Sınıflandırılmasında EN 60079-10-2:2009 Standardı
12. Patlayıcı Toz Ortamlarına Yönelik Alan Sınıflandırma Prosedürü
13. Toz Katmanı Tehlikesi
14. Toz Katmanının Sıcak Yüzey Tutuşmasından Dolayı Yangın Riski
15. Ex Donanımına Yön. “Donanım Koruma Düzeylerini” Kap. Alternatif Risk Değ. Yöntemi
16. Patlayıcı Ortam Hesapları
17. Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerinin Patlayıcı Ortam Risk. Kor. için Asgari Gerekler
18. Çalışanların Eğitimi
19. Yazılı Talimatlar ve Çalışma İzni

EK -1 Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi
EK -2 Patlama Olaylarına Karşı Acil Eylem Planı
EK -3 Risk Analizi
EK -4 Tehlikeli Bölge Çizimleri

Continue Reading

Çalışma Ortamı Gözetimi

İşçilerin sağlık Gözetimi; işçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile isçilere verilecek her türlü sağlık hizmetini kapsar iken Çalışma ortamının gözetimi “sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürütülecek her türlü önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsar”
İşçilerin sağlık Gözetimi kapsamda yürütülen faaliyetler çoğunlukla işyeri hekiminin görevidir, ancak çalışma ortamının gözetimi kapsamında yürütülen faaliyetler çoğunlukla “İş Güvenliği Uzmanının Görevlerin” arasındadır.
İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler, işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık ve güvenlik birimince kayıt altına alınır ve belgeler 10 yıl süreyle saklanır.
• İşçilerin sağlığının çalışma şartlarından etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesinde; işe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri, hastalık ve sağlık sorunları ile ilgili yapılan başvuruların günlük ve aylık kayıtları ile iş kazaları ve meslek hastalıkları, işe devamsızlık, zararlı ve tehlikeli madde kayıtları kullanılır.
• İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işçilerin sağlık bilgileri, yaptıkları işler ve çalıştıkları ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin değerlendirme sonuçlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında, gizlilik ilkesine uyularak saklanmasını sağlar.
• İşveren, işçiler ve temsilcileri ile varsa iş sağlığı ve güvenliği kurulunun, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıt ve istatistiklere ulaşabilmesini sağlar.
• İşyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri, işyerinde meydana gelen bütün iş kazalarını ve meslek hastalıklarını kaydeder ve bunlarla ilgili rapor hazırlar, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili kayıt ve takip işlemlerinde yönetmelik EK- 2’sinde verilen örnek formlar kullanır. İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtlarını değerlendirerek kaynaklarını belirler ve bunlara yönelik tedbirleri geliştirir.
Yürütülecek hizmetler ile ilgili olarak yıllık çalışma planı hazırlanır ve hazırlanan plan işveren tarafından onaylanır. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir. Bir nüshası işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimince kayıt altına alınır.
İşyerindeki sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydedilir, yönetmelik Ek-3’ünde belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak işverene, iş sağlığı ve güvenliği kuruluna ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlüğe gönderilen yıllık değerlendirme raporu, yazılı olarak ve elektronik ortamda iletilir. Bu bilgiler, sağlık Bakanlığı Temel sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Genel Müdürlük tarafından elektronik ortamda bildirilir.
İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Ortamı Gözetimi İle İlgili Görevleri;
15.08.2009 tarihli ve 27320 sayılı “İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik” kapsamında . İş güvenliği uzmanlarının çalışma ortamı gözetimi ile ilgili görevleri şunlardır;
(îlgili yönetmelikte yer alan îş güvenliği uzmanlarının görevleri arasından çalışma ortamı gözetimi ile ilişkili olan görevler seçilerek burada verilmiştir)
. İş güvenliği uzmanlarının görevleri
• İşyerinde, gece postaları da dahil olmak üzere çalışma ortamının gözetimini yapmak,
• İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, risk analizinin ve risk değerlendirmesinin yapılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilerek ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınması için işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini de alarak gerekli çalışmaları planlamak, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamak, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak,
• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
• İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek,
• İşyerinde meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulamaları takip etmek,
• İşyerinde yeni bir bölüm veya sistem kurulacağı ya da yeni makine, tezgah ve cihaz alınacağı durumlarda inceleme ve araştırma yaparak sağlık ve güvenlik yönünden uygun seçim yapılması için işverene tavsiyelerde bulunmak,
• İşyerindeki çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yönetmeliğin Ek-3’ünde belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak,
SAĞLIK GÖZETİMİNDE YÜKÜMLÜLÜKLER ve BİLGİLERİN MUHAFAZASI
Çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgiler kayıt altına alınır ve belgeler muhafaza edilir.
Çalışanların sağlık bilgileri, yaptığı işler ve çalıştığı ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin değerlendirme sonuçları kişisel sağlık dosyalarında saklanır.
sağlık birimi, çalışanların kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl boyunca saklamak zorundadır. Yükümlülük süresi bu süreyi aşan meslek hastalığı riski bulunan işyerlerinde, belirlenen risklerle ilgili evrakların saklanması yükümlülük süresine kadar uzar. Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını ister. Eski işveren, kişisel sağlık dosyasının onaylı bir örneğini gönderir.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

İşveren çalışma ortamında çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkilemesini önlemek üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve ideal bir çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür.
İş yeri ortamında işin gerektirdiği riskler değerlendirilerek; gürültü, titreşim, toz ve gaz gibi fiziksel ve kimyasal faktörlerle, kişisel maruziyet açısından gürültü, toz, gaz, titreşim ölçümleri, işyeri aydınlatılması, termal konfor şartlarının (sıcaklık, nem oranı, hava akım hızı v.s.) ölçülmesi gereklidir.

İşyeri Ölçümleri:

İşyeri Gürültü Ölçümü ve Gürültü Haritası çıkarılması İşyeri Toz Ölçümü
İşyeri Aydınlatma (Işık Şiddeti) Ölçümü
İşyeri Termal Konfor Ölçümü (Nem, Isı, hava akım hızı vb.)
Kimyasal Maddelerin Ortam Ölçümü (Organik Buhar, Gaz Buhar Ölçümü)
Genel vibrasyon ölçümleri ve el, kol, bacak vibrasyon ölçümleri
Dış ortam ve çevresel ölçümler:
Baca Gazı (Emisyon) Analizleri Uçucu Organik Bileşenler (VOC) Hava kalitesi Ölçümü ve Modellemesi
Toz Ölçümü
Toz, genellikle tanecik büyüklüğü 300 mikronun altında olan katı tanecikler için kullanılan genel bir sözcüktür. Daima hava veya başka bir gaz içinde karışım halinde bulunur. Tozlar;
görüş sahasını azaltır çalışanları rahatsız eder, iş randımanını düşürür, meslek hastalıklarına sebep olur.
Solunum yoluyla akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşan ve orada birikerek pnömokonyoz denilen toz hastalığı grubuna sebep olan tozların büyüklükleri 0,5-5 mikron arasındadır.
Bir çok sektör toz yönünden riskli iş kollarıdır. Bu nedenle bu iş kollarında periyodik toz ölçümleri yapılmalıdır. Toz ölçümü yapılması gereken başlıca iş kolları;
Kömür, tahta, ağaç, tahıl, mineraller, metaller, cevherler, maden ocaklarındaki her türlü işlem ve bunlara benzer pek çok iş ve iş kolunda oluşan toz periyodik olarak kontrol ettirilmelidir.
İşyerlerinde işin yürütümü esnasında işlem gereği bazı gazların ortama yayılması söz konusu olabilir. Eğer gazların ortama yayılmasını önlemek amacı ile etkili bir havalandırma sistemi yoksa, bu tür işyerlerinde, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçebilmek amacıyla, işyeri ortam havasında bulunan gazların ölçümü ve izlenmesi gerekmektedir.
Genellikle boya ve kaynak işlerinin yapıldığı işletmelerde, dökümhaneler ve diğer tüm işyerlerinde bu sorun mevcuttur.

1. GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ:

Gürültü, işyerlerinde en fazla rastlanan sağlık sorunudur. Gürültünün, işçilerin işitme duyusu üzerinde kalıcı etkisi olabildiği gibi, sinir bozukluğu, uykusuzluk ve yorgunluk yaptığı da bilinmektedir. Gürültü insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozabilen, iç performansını azaltan, çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren bir tür kirliliktir.
Her işverenin, gürültülü işlerin yapıldığı yerlerde;
* Çalışma ortamında gürültü düzeyini belirli aralarla ölçtürmesi,
* İşçilerin belirli aralarla işitme düzeylerini (odyogram) ölçtürmesi,
* İşçilere gürültünün zararları ve korunma yolları konusunda eğitim aldırması ve bu eğitimlerin periyodik olarak tekrarlanması,
* Gürültünün işçinin kulağına ulaşmadan engellenmesi için önlemler aldırması, çalışma ortamının yeniden düzenlenmesi ve izlenmesi için danışmanlık hizmetinden yararlanması gerekir.
Gürültü Haritası; İş Sağlığı ve Güvenliği açısından dozimetrik, lokal ölçümler yapılmalı ve tüm tezgah, makine ve ünitelerin gürültü seviyeleri tespit edilerek işyeri yerleşim planı üzerine ’Gürültü seviyesi eğrileri’ veya ’Izgara haritası’ yöntemleri kullanılarak tesis içi gürültü haritası çıkarılmalıdır.

2. GAZ-BUHAR ÖLÇÜMÜ:

İşin yürütümü sırasında oluşan gaz ve buharlar önlem alınmazsa sağlık sorunlarına yol açabilecek maruziyetlere neden olabilirler. Gaz – buhar ölçümlerinde farklı yöntem ve teknikler kullanılır.
A) Kolorimetrik Yöntem; Cam bir tüp içinde bulunan ve duyarlı olduğu gaz ve buharlara göre özel maddelerle emdirilmiş materyalden, çalışma ortam havası belli hacim ve hızda geçirilerek renk dönüşümünün sağlandığı bir yöntemdir.
B) Kromatografik Yöntem; Gaz pompaları vasıtasıyla çalışma ortam havası belli hacim ve hızda aktif karbon içeren cam bir tüpten geçirilerek ortamdaki kimyasalların aktif karbonda absorblanması sağlanır. Absorblanan kimyasallar ve bileşikleri kullanılan dedektörün duyarsız olduğu bir sıvıya desorbe edilerek gaz kromatografide kantitatif olarak analizi sağlanır.
C) Sensör-Dedektör Yöntemi; Genellikle ölçümü yapılacak gaz ve bileşiklere hassas sensör, dedektör ve dalga boylarının kullanıldığı portatif cihazlar çalışanın üzerine takılarak veya sabit bir noktadan ölçüm yapılır. Bu tür yöntemde ek bir laboratuvar çalışması gerektirmez ve ölçüm sonuçları cihaz monitöründe anında izlenebilir.

3. TERMAL KONFOR

Termal konfor, çalışma ve dinlenme hayatının her anında ortamda ısı rahatlığı için en uygun iklim koşullarının sağlanması demektir. Termal konfor kişinin kendini en rahat hissettiği ortamdır. Kişisel özelliklere göre değişmekle birlikte termal konforu etkileyen asıl faktör
ortamdaki hava hareketi, nem düzeyi ve
termometre ile ölçülen hava sıcaklığıdır. Termal konforun belirleyicilerini ölçerken; hava sıcaklığı cıvalı termometre ile, havanın bağıl nemi psikrometre ile, ışınım sıcaklığı globe termometreler ile,
hava akım hızı(m/sn) katatermometre ya da termik anamometre ile ölçülür. Ortamdaki ısı artacak olursa organizmanın yanıtları;
• Öncelikle nabız sayısı ve kalp hızı artar,
• Deri yüzeyi ısınır ve kan dolaşımı hızlanır,
• Vücut yüzeyine daha fazla kan gider,
• Terleme başlar ve oluşan vücut ısı azalması yüksek ısının etkisini azaltır
• Beden duruşu değişir
• Uzun vadede vücut yağ dokusunda artış olur.
Etkilenim devam ederse ve hipertermi durumu artarsa; terleme durur, deri kurur, bilinç bulanıklığı, kas krampları, baş ağrısı, bulantı, kusma ve tehlikeli düzeyde beden ısı artışı oluşur.
Kışın uygun giyimli bir kişide uygun ortam ısısı 20-22 0C dir. Yazın ise 20-24 0C lik bir ortam ısısı en uygun ısı değeri olarak belirtilmektedir (2,10).
Çok soğuk ve çok sıcak ortamlar kişinin çalışma etkinliğini düşürür. İdeal çalışma sıcaklığı 15 0C altında olmamalıdır. Ancak hafif işlerde yada durağan kişilerde bu ısı değeri rahat bir değer değildir.

Yapılan iş Gerekli asgari luks miktarı
Genel 20-100
Detayları kabaca görme 150
Detayları orta derecede 300
görme
Detayları iyice görme 700
Çok iyi görme 1500
Çok ince işler (saatçilik gibi) 3000 veya daha fazla

Aydınlatılacak yerin aydınlatma ihtiyacının tespiti:

İhtiyaç lüx ünitesi üzerine ölçülüp ifade edilir. Çeşitli yerlerin lüx ihtiyaçları başka başkadır ve bu miktar her şeyden evvel yapılacak işe göre değişir. Sanayide işin inceliğine ve tehlikesine göre 50-200 lux düzeyinde aydınlatma gerekebilir
Sayılan ortamlarda yaşayanların özelliklerine göre bu değerler arttırılabilir. Örneğin, çoğunlukla yaşlı kişilerin yaşadığı ve çalıştığı ortamlarda aydınlantma şiddeti artırılmalıdır.
Görüşü bozuk olan kişiler veya görme defektleri olanlara normal görenlere göre daha fazla aydınlatma şiddeti gereklidir.
Aydınlatma standartları genellikle çalışma alanı üzerine düşen aydınlatma miktarı olarak ölçülür ve standartlar buna göre belirlenmiştir.

TİTREŞİM-VİBRASYON ÖLÇÜMLERİ:

Endüstride son zamanlarda popülerliği artan Titreşim (Vibrasyon) analizi ile makinelerin arızalarının önceden tespitine yönelik ölçümler yapılmaktadır. Makine bakımında temel olarak yapılan işlem, sağlıklı durumdaki bir makinenin titreşim seviye kaydının, belli periyotlarda yapılan ölçümlerde alınan kayıtlarla karşılaştırılmasından ibarettir.
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde 79’da Titreşim (vibrasyon) yapan aletlerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır. Hükmü vardır.
İşçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak amaçlanmıştır.
Titreşim Yönetmeliği Madde 5 gereğince sınır değerler mevcuttur.
İş Kanunu uyarınca hazırlanan Titreşim Yönetmeliği işçilerin mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için alınması gerekli önlemleri belirlemektir.

Continue Reading

Kişisel Koruyucu Donanım Risk Analizi

Kişisel koruyucu donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır. Kişisel koruyucu donanım, iş kazası ya da meslek hastalığının önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunması, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılır. İşveren, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verir.
(1) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımı belirler.

(2) İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımlar aşağıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir;

a) İşveren, kişisel koruyucu donanımları seçmeden önce, koruyucuların bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki şartlara uygun olup olmadığını değerlendirir. Bu değerlendirme aşağıdaki hususları içerir;

1) Diğer yöntemlerle önlenemeyen risklerin analiz ve değerlendirmesi,

2) Kişisel Koruyucu Donanımın kendisinden kaynaklanabilecek riskler göz önünde bulundurularak, bu maddenin (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen risklere karşı etkili olabilecek özelliklerinin tanımlanması,

3) Seçilecek kişisel koruyucu donanımın özellikleri ile bu maddenin (a) bendinin (2) numaralı alt bendine göre belirlenen özelliklerin karşılaştırılması.

b) Kişisel koruyucu donanımın herhangi bir parçasında değişiklik yapıldığı takdirde bu maddenin (a) bendindeki değerlendirme yeniden yapılır.

Continue Reading

Periyodik Sağlık Taramaları

Bilen İş Sağlığı ve Güvenliği olarak işe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan çalışanlarınızın sağlık tarama ve testleri hakkında Mobil Sağlık Aracımız vasıtasıyla işyeri sınırlarınız dâhilinde gerekli işlemler ele alınmaktadır. Bu analiz ve testler uzman doktor görüş ve yorumlarından sonra işletmenize veya işyeri hekiminize teslim edilmektedir. Yapılmış olan tarama ve raporlamalar dan sonra talep etmeniz durumunda çalışanlarınızın işe giriş ve yıllık periyodik sağlık muayene raporları Bilen İş Sağlığı ve Güvenliği bünyesinde yer alan iş yeri hekimleri tarafından sağlık raporları verebilmekteyiz.
Akciğer Grafisi

Günümüzde gelişen sanayi ile birlikte mesleki akciğer hastalıkları yönünden değerlendirirsek,tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada yer almaktadır Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Bu risk sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.

Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez akciğer grafileri çekilmeli ve en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır.

Solunum Fonksiyon Testi

Solunum fonksiyon testleri ‘Spirometre’ adı verilen cihazlarla yapılan, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir.

Test öncesinde dikkat edilmesi gereken kurallar

Olgu test konusunda bilgilendirilir.
Sigara öyküsü, geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar kaydedilir.
Testten önce 24 saat sigara içilmemeli,
4 saat süreyle alkol alınmamalı,
30 dk önce ağır egzersiz yapılmamalı,
2 saat önce ağır yemek yenmemeli,
4 saat öncesi kısa etkili, 12 saat öncesi uzun etkili bronkodilatör ilaçlar alınmamalıdır.
Göğüs ve karın hareketlerini kısıtlayıcı giysiler giyilmemelidir.

Odyometri

Odyometri bir işitme testidir. Bu test ile hastada işitme kaybı varlığı araştırılır. Hekimler odyometri denen inceleme teknikleri aracılığıyla işitme kaybının nedenlerini saptayabilir.

SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE GÜRÜLTÜLÜ İŞLER

Sosyal Sigortalar Kanunu Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre; kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azami süreye yükümlülük süresi denir. Gürültü sonucu işitme kaybı teşhisi için yükümlülük süresi kanunda 6 ay olarak ön görülmüştür.

Portör Muayenesi

Portör denilen taşıyıcılar hastalığı bulaştırabilme özelliğinde olan ancak kendileri hastalık belirtilerini gösteremeyen kişilerdir. Portör muayenesi, 3 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, İşyeri hekimi olan işletmelerde çalışan personelin muayenesi işyeri hekimi tarafından, İşyeri hekimi olmayan işletmelerde çalışan personelin muayenesi Belediye tabiplerince veya hükümet tabiplerince ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu muayeneyi yapan tabip, gerek gördüğü takdirde portör muayenesine esas laboratuar tetkiklerini daha sık talep edebilir.

Portör muayenesine esas laboratuar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:

Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)
Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)
Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
El kültürü(yılda bir)
Hepatit B Taraması(3 ayda bir)
Hepatit B aşısı(isteğe bağlı)
Bu tetkiklerin yeni işe başlayanlarda, işe giriş muayenesi ile birlikte, çalışanlarda ise periyodik portör taraması şeklinde yapılması ve sonuçlarına göre etkili bir surveyans sistemi uygulayarak laboratuarlarda ve kliniklerde tanısı konulup, taşıyıcılık özelliği olan enteropatojenlerle ilgili kaynak ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmalıdır.

Portörlüğü tespit edilenlerin geçici işten uzaklaştırılması veya işyerinde yaptığı işin geçici olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere hastalık yayılımını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.

Hepatit – HIV Taraması ve Aşılama

Hepatit karaciğer iltihaplanması olarak tanımlandırılabilir. Birçok sebebe bağlı olarak oluşabileceği gibi en sık ve tehlikeli olan virüsler yoluyla oluşan hastalıktır. Hepatit taraması yaptırmanın önemi çok büyüktür, çünkü bazı hepatit türleri sinsi seyirli olabileceği gibi, bulaşıcı ve hayati tehlike arz edicidir. Bu yüzden hem kendinizi hem de sevdiklerinizi tarama testi yaptırarak ve isteğe bağlı olarak da hepatite karşı aşı olarak korumanız münkündür.

Hepatit tarama testleri ile;

Hepatit A, hepatit B, hepatit C geçirip geçirmediğiniz,
Geçirmişseniz bağışıklık durumunuz
Aşıya ihtiyaç durumunuz
Taşıyıcılık durumunuz
Hastalığın kronik seyir durumu anlaşılır.
HIV (Human Immunodeficiency Virus / İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü), AIDS’e yol açan virüs tipidir. Anti-HIV testi ile tayin edilir.

Hepatit (HBV,HAV,HCV) ve HIV taraması topluca ELİSA denen bir yöntem ile yapılır. ELİSA denince bir çoğumuzun aklına öncelikle AİDS (HIV) enfeksiyonu tanısında kullanılan testler gelir. Oysa ELİSA yöntemi ile başta Hepatit, Kızamıkçık, Kızamık, Herpes virus enfeksiyonlarından Brucella gibi bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlara kadar onlarca test çalışılmaktadır. Yani elisa sadece aids hastalığı tayininde kullanılan bir test değildir.

Tam Kan Sayımı

Tam kan sayımı (hemogram) ile akyuvar sayımı, alyuvar ve kan pulcukları sayımı; ayrıca hemoglobin ve hematokrit değerleri ölçülür. Anemi ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyon, kanama bozuklukları, alerjik durumların değerlendirilmesinde yararlıdır.

Tam İdrar Testi

Tam kan sayımı (hemogram) ile akyuvar sayımı, alyuvar ve kan pulcukları sayımı; ayrıca hemoglobin ve hematokrit değerleri ölçülür. Anemi ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyon, kanama bozuklukları, alerjik durumların değerlendirilmesinde yararlıdır.

Kan ve İdrarda Ağır Metal Testi

Ağır metaller paneli, kan veya idrarda spesifik, potansiyel olarak toksik metallerin miktarını tayin eden bir grup testtir. Endüstriyel kesimde çalışan kişilerin çalıştıkları ortamda toksik maddeye maruziyetinin tespiti amacıyla yapılır.

Ağır metal testi, genellikle bir kol damarına batırılan iğneyle alınan kan numunesi veya 24 saatlik idrar numunesi kullanılarak gerçekleştirilir. Herhangi bir dış metal kaynaktan, numunenin kirlenme (kontaminasyonunu) potansiyelini en alt düzeye indirmek için özel metal içermeyen kan veya asitle yıkanmış idrar kapları kullanılır.

İş sağlığı muayene aşamasında yaptığımız ağır metal tayinleri;

İdrarda kurşun,
İdrarda fenol,
İdrarda hippürik asit,
Kanda kurşun tayinidir.

Elektrokardiyografi (EKG)

Elektrokardiyografi (EKG), kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe Elektrokardiyogram (EKG), kullanılan alete de Elektrokardiyograf denir. Kalp hastalıklarının tanısında yardımcı olmaktadır.

Fiziki Muayene

Sağlık testlerine tabi tutulan kişiler uzman doktorumuz tarafından genel fiziki muayeneye alınır ve bu muayenede hastanın kapsamlı anamnezi yanı sıra fiziki muayenesi de yapılır.

Continue Reading

Kimyasal Madde Risk Analizi

İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.
(1) İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere,29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

(2) Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınır:

a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.

b) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.

c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.

ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.

d) Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri.

e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi.

f) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.

g) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri.

(3) İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli olan ek bilgileri edinir. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de içerir.

(4) Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanır.

Kimyasal Madde Risk Analizi Uzman kadromuz tarafından COSHH ve Fine Kinney Yöntemlerine bağlı olarak uluslararası alanda geçerli olacak şekilde yapılır.

Continue Reading

İşe Giriş Raporu

İş yerlerinde fiziki yeterliliğe sahip uygun kişilerin işe alınması ve çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirlemek için işe giriş sağlık muayenesi yaptırılmalıdır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, 6331 sayılı kanuna göre yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş sağlık raporu olmadan iş başı yaptırılamaz.
İşveren çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçlarını, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarını, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından sorumludur.

İşe giriş raporu, ortak sağlık ve güvenlik biriminden alınmalıdır. Ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminin incelemesi ve imzası olmayan sağlık raporları geçersizdir. Eğer çalışmaya başlanacak işyeri az tehlikeli sınıfta ve hizmet alma zorunluluğu başlamadı ise sağlık raporu yine ortak sağlık ve güvenlik biriminden alınmalıdır. İşe giriş raporundaki bulguların yanlış olduğunu düşünüyorsa, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere itiraz edebilir. Hakem hastaneler tarafından verilen kararlar kesindir.

Continue Reading