Çevre Danışmanlık Hizmetleri

•Geçici Faaliyet Belgesi Alma
•Çevre İzin/Lisansı Belgesi Alma
•Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED)
•Proje Tanıtım Dosyası(PTD) Hazırlama,
•Atık Yönetim Planı/Entegre Atık Yönetim Planı Danışmanlığı
•SEVESO Büyük Kaza Önleme Politikası
•MSDS Güvenlik Bilgi Formu
•Yeşil Havaalanı ve Yeşil Yıldız Otel DanıĢmanlığı
•Karbon Ayak Ġzi Hesaplanması
•Su ve Atıksu Arıtma Tesisi Danışmanlığı
•Temiz Üretim Planları Hazırlama
•Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
•Gayrısıhhi Müessese Ruhsatı Belgeleri Alma
•Çevre Eğitimi
Belediyelerde ve sanayi kuruluşlarında içme, kullanma ve proses suyu temini konusunda mevcut kaynakların kalitesi ve sürdürülebilirliğini incelemek, ihtiyaç olduğu takdirde su kaynakları konusunda önerilerde bulunmak ve yatırım ve işletilmeleri hususunda fizibilite raporları oluşturmak

Belediyelerde ve sanayi kuruluşlarında evsel ve sanayi bölgelerinden gelen atık sularının arıtılması konusunda öneri raporları oluşturmak, AB deşarj standartlarına uygun olarak atık suların arıtılması hususunda projeler üretmek

Fabrikalarda, çeşitli sanayi tesislerinde, organize sanayi bölgelerinde, enerji santrallerinde atık suların kontrolü ve yönetimi konusunda uygulama projeleri geliştirmek

Fabrikalarda, çeşitli sanayi tesislerinde, organize sanayi bölgelerinde, enerji santrallerinde atık suların geri kazanılması konusunda AR-GE çalışmalarını yürütmek, tesis yatırımlarını yönlendirmek ve uygulamaya sokmak

Belediyelerde, sanayi tesislerinde, organize sanayi bölgelerinde, enerji santrallerinde mevcut ve kullanılır durumda olan su ve atık su arıtma tesislerinin revizyon çalışmalarını yürütmek, verimliliği arttırıcı son dönem teknolojiye sahip sistemlerin uygulanmasını sağlamak

Tesis veya faaliyetlerde idarelerin ihtiyaç duyduğu Çevre Görevlisi Hizmetini dışarıdan danışmanlık olarak vermek

Bilen Osgb

Comments are closed.