Enerji Danışmanlık Hizmetleri

• Enerji Yönetimi
• Enerji Etüdü
• Enerji Kimlik Belgesi Çıkarılması Hizmetleri
• Enerji ve Mekanik Tesisatların Projelendirilmesi
• ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı
• Enerji Verimliliği Ölçümleri
• LEED(YeĢil Bina) Danışmanlığı
• TS 825 Isı Kaybı Hesaplamaları
• TS EN ISO 10211 Isı Geçişi Hesapları
• Yeşil Yıldız Belgesi
İşletmenin her yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri
Etüd İdaresi Genel Müdürlüğüne verilmesi gerekli bilgilerini
hazırlamak

Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve ısrafın önlenmesine
yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve
gerektiğinde eğitim programları düzenlemek

Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde varsa
yapılabilecek tadilâtları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek

Enerji etüdlerinin ve verim arttırıcı projelerin (VAP) hazırlanması ve
uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak, anlaşmaları
hazırlamak ve uygulamayı kontrol etmek

Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlarını,
bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet analizlerini fikir taslağı olarak
hazırlamak ve üst yönetime sunmak

Enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve
gerektiğinde periyodik raporlar üretmek

Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan gerekli cihazlarının
temin edilmesini ve montajını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak

Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı
ile ilgili imkânları araştırmak, çevrenin korunmasına, emisyonların
azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri
hazırlayarak bunların uygulamasını koordine etmek

Bilen Osgb

Comments are closed.